O škole

Študijné odbory

  Charakteristika štúdia - študijné odbory na SOŠ pg.  sv. Márie Goretti v Čadci: denné a diaľkové štúdium

DENNÉ ŠTÚDIUM:

1. študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je denné 4-ročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy. Absolventi tohto št. odboru sú kvalifikovanými pracovníkmi pre prácu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

Učebný plán [PDF - 409,06 kB] pre tento št. odbor.

 • Podmienky prijatia: úspešné ukončenie ZŠ, zvládnutie prijímacích skúšok *) (talentové skúšky z hudobnej, výtvarnej, telesnej a jazykovej výchovy, nábožensko-hodnotovej orientácie), zodpovedajúci zdravotný stav. 

2. študijný odbor 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť je denné 4-ročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy. Absolvent št. odboru 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť je kvalifikovaný pre prácu so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti vo výchovnej a opatrovateľskej starostlivosti. Môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokej škole, a to predovšetkým v odboroch humanitného zamerania.

Učebný plán [PDF - 409,74 kB] pre tento študijný odbor.

Charakter profesií v danej oblasti súvisí so širokým rozhľadom absolventa, s jeho osobnostným rozvojom a so schopnosťou riešiť odborné problémy.

Absolvent odboru:

 • Je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi. Projektuje, organizuje a realizuje rôzne aktivity.
 • Odborne vplýva na všestranné formovanie osobnosti jedinca.
 • Je pripravený pracovať samostatne aj v tíme, je tolerantný, empatický, asertívny a správa sa prosociálne, jeho vystupovanie je kultivované.
 • Koná cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, v duchu vlastenectva, humanizmu a demokracie.
 • Je inovatívny a naklonený novým trendom a metódam v profesiách danej oblasti.

 

3. študijný odbor 7661 M sociálno–výchovný pracovník je denné 4-ročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy. Št. odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Absolvent študijného odboru 7661 M sociálno-výchovný pracovník je kvalifikovaný pre prácu so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v profesiách a pracovných pozíciách v sociálnych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti a vo verejnej správe.

Učebný plán [PDF - 353,69 kB] pre tento št. odbor.

Široký všeobecnovzdelávací základ, odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané počas štúdia, to všetko formuje absolventa pre jeho budúcu profesiu, ale aj v možnosti pokračovať v ďalšom vzdelávaní  na vysokých školách.

Absolvent odboru:

 • Aplikuje odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v konkrétnom prostredí profesie.
 • Koná cieľavedome, rozvážne, je pripravený sa i naďalej samostatne rozvíjať v danom odbore.
 • Je diskrétny, vie pracovať s informáciami a spracovať ich prostredníctvom IT.
 • Je empatický, tolerantný, trpezlivý a vytvára pozitívne prostredie.
 • Je flexibilný, iniciatívny, kreatívny a komunikačne zručný.
 

Náplňou práce absolventa je:

 • Starostlivosť o klientov s dôrazom na ich sebestačnosť, sebaúctu a na medziľudské vzťahy.
 • Hľadanie alternatívnych riešení zabezpečovania styku klienta s inštitúciami a úradmi a spracovanie dokumentácie.
 • Rozvíjanie sociálnych služieb.
 • Prevencia sociálno-patologických javov a organizácia resocializačných aktivít.
 • Odborná spolupráca so zástupcami rôznych profesií, so sociálnymi zariadeniami, s orgánmi starostlivosti o deti a s organizáciami.
 • Sociálne služby v štátnych a neštátnych subjektoch.

 


 INFORMUJTE SA NA SEKRETARIÁTE ŠKOLY - v prípade záujmu o štúdium je potrebné ihneď zaslať prihlášku na adresu školy.

Bližšie informácie na tel. č. 041/433 51 22, 431 25 15.

DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM:

Okrem už vyššie spomenutých odborov denného štúdia aj odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (ide o dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium), pozrite si aj učebný plán [PDF - 309,80 kB].

 • Podmienky prijatia: úspešné ukončenie vyššie uvedených št. odborov, osobnostné a zdravotné predpoklady uchádzača bez poruchy reči, sluchu a hlasu. Ďalšie údaje budú spresnené v pozvánke na prijímacie pohovory.
 

Termín podania prihlášok [483 KB, PDF] na diaľkové štúdium: do 31. 5. 2019.


Radi Vás uvítame na našej škole a záujemcom prajeme čo najúspešnejšie štúdium!


Základné informácie o štud. odboroch a prihláška:

 • PREZENTÁCIA ŠKOLY - [PPSX8,39 MB]

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

  Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria