Navigácia

Právne informácie

O škole

Profil školy

Táto stránka obsahuje základné informácie o našej  (Vašej) škole ...

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci  (PaSA)

zabezpečuje (v posledných rokoch) prípravu žiakov (zvyčajne po jednej až dvoch triedach v každom ročníku) v týchto študijných odboroch: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (kód odboru 7649 M, ide o denné 4-ročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy, št. odbor od šk. r. 2005/06, skratka odboru je UV), vychovávateľsko–opatrovateľská činnosť (4-ročné denné štúdium s maturitou, kód odboru 7646 M, skratka odboru VOČ) alebo št. odbor sociálno-výchovný pracovník (4-ročné denné štúdium s maturitou, kód odboru 7661 M, skratka odboru SVP). V posledných rokoch je možné študovať i št. odbor 7649 N t.j. učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Ide o 2-ročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium (jeho skratka je na rozdiel od denného štúdia UVD).

Informácie o štud. odboroch sú doplnené v časti "Št. odbory" a "Prijímacie pohovory - kritéria".

Absolvent štúdiom na našej škole získava úplné odborné stredoškolské vzdelanie, čím sa cielene na vysokej kvalitatívnej úrovni pripravuje erudovane poskytovať služby nielen pre mládež, ale i celú populáciu s rôznym handicapom, pre starých a zdravotne oslabených občanov. Môže tak pracovať napr. vo všetkých typoch ústavov sociálnej starostlivosti (ÚSS) – starší názov, domovoch dôchodcov (DD) - v súčasnosti známe aj ako zariadenia pre seniorov a pod. Prax si žiada takúto sociálnu pracovníčku. Doka­zujú to i zmeny, ktoré vidíme nielen v zdravotníctve a v sociálnej sfére, ale v podstate všade okolo seba: v rodinách i mimo nich. Naša absolventka v študijnom odbore vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť tak vypĺňa medzeru chýbajúceho stredoškolského špeciálno-pedagogického a opatrovateľského kádra. Štúdium je teda chápané v nerozlučnej jednote výchovnej a opatrovateľskej činnosti a ako také je pre život neodmysliteľné.

Kvalitný absolvent s veľmi dobrými študijnými výsledkami (čiže ak získa napr. u nás úplné odborné stredoškolské vzdelanie) môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole – samozrejme nielen príslušného zamerania (t.j. najmä pedagogického a filozofického), ktoré však odporúčame z dôvodu doterajšej profilácie.

Oblasť vzdelávania je koncipovaná tak, aby študenti zvládli na požadovanej úrovni odborné poznatky, nevyhnutné pre získanie odbornej spôsobilosti. Tomu zodpovedá aj štruktúra učebných predmetov. Potrebné vedomosti a schopnosti (zručnosti) získavajú študenti nielen zo všeobecno-vzde­lávacích predmetov (podobne ako na iných stredných školách), ale najmä z odborných predmetov: pedagogika, psychológia, patopsychológia, biológia a starostlivosť o zdravie (v min. aj zdravoveda), vychovávateľsko–opatrovateľská činnosť resp. opatrovateľská činnosť (základy opatrovateľskej činnosti), špeciálna pedagogika, ale aj právna náuka alebo sociológia a samozrejme odborná prax.

Dôležité postavenie má skupina predmetov „s metodikou“: hudobná, telesná, pracovná a výtvarná výchova, v ktorých sa žiaci taktiež zdokonaľujú - aj na praktických hodinách v niektorom zo zariadení na to určených (pozri ďalej).

Počas odbornej praxe si teoreticky a prakticky osvoja metodiky jednotlivých zložiek výchovy: pracovnej, výtvarnej, hudobno–pohybovej, literárno–dramatickej s aplikáciou na handicapovaných jedincov. Zavŕšením týchto zámerov je súvislá odb. prax v závere 3. a v prvej polovici 4. ročníka (v "učiteľskom" odbore skôr) – s náväznosťou na maturitnú skúšku z praktickej a teoretickej časti odborných predmetov resp. odbornej zložky (tj. PČOZ a TČOZ).

Významnú zložku tvoria voliteľné predmety (ich zoznam nájdete v príslušných vzdelávacích programoch), napr. konverzácia v cudzom jazyku (nemecký alebo anglický). Ich absolvovanie (spolu s povinným vyučovacím predmetom informatika resp. aplikovaná informatika) umožňuje žiakom širšie uplatnenie v praxi. Taktiež estetická výchova príp. výtvarná výchova s metodikou spolu s literárno-dramatickou výchovou (ale aj ručné práce) napomáhajú nielen profesijnej orientácii napr. vo vychovávateľsko-opatrovateľskej činnosti alebo opatrovateľky, ale i vo svojej rodine pri šírení myšlienok podpory zdravia a zdravého spôsobu života.

Okrem teoretického vyučovania sa vo veľkej miere využívajú cvičenia v odborných učebniach a už spomínaná prax v rôznych štátnych i neštátnych zariadeniach (DSS, domovy pre deti a dospelých alebo DD - zariadeniach pre seniorov a pod.) patriacich či už pod pôsobnosť vyšších územných celkov (VÚC, predtým KRAJE), katolíckej charity a pod.

V každom šk. roku pôsobí na škole okrem riaditeľky školy samozrejme niekoľko interných prípadne externých pedagogických pracovníkov - vyučujúcich. Chod školy, ktorá má právnu subjektivitu pomáhajú zabezpečiť i ďalší tzv. školskí pracovníci pracujúci buď na sekretariáte školy (evidencia pošty - podateľňa, ...) alebo na úseku ekonomickom (mzdy, účtovníctvo, ...) a ďalší - tzv. zamestnanci pre správu a údržbu (školník/údržbár, kuchár resp. kuchárky a pod.). Podrobnejšie prehľady pôsobiacich zamestnancov postupne nájdete v časti "História školy" – v jej záverečnej podkapitolke. Dôležitým po­mocným pedagog. orgánom školy sú aj predmetové komisie (prírodovedná, spoločenskovedná, pedagogicko-psychologická a sociálna, zdravotno-vychovávateľsko-opatrovateľská, spoločensko-vý­chovná, činností a zručností).

Škola poskytuje aj stravovanie v školskej jedálni (raňajky, obed, večere). Keďže má celoslovenskú pôsobnosť, je pri nej zriadený i školský internát (domov mládeže), v ktorom sa o ubytovaných žiakov v súčasnosti starajú 4 vychovávateľky. Z dôvodu zvýšenia kvality týchto poskytovaných služieb, ale aj stúpajúcich nárokov na našich absolventov, sme postavili v tesnej blízkosti pôvodnej budovy školy viacfunkčný objekt (pozri fotoalbum), ktorý slúži nielen ako telocvičňa a zhromažďovacia miestnosť, ale aj pre potreby už spomínaného internátu a školskej jedálne.

Záujemcovia sa v ško­le (i na internáte) môžu zapojiť do viacerých aktivít - napr. do práce v speváckom zbore  "Goretti" (ktorý v na prelome šk. rokov 2009/10 a 2010/11 vydal aj svoje prvé "cédečko" s názvom "Chvíle žitia..." - pozri súvisiaci Fotoalbum) v literárnom klube „Rosenie“, v redakcii školského časopisu - občasníka (a občas i mesačníka) „Správny smer“ resp. "Kvapka" (práca na počítačoch, ...), v rozhlasovom krúžku, v športovom – volejbalovom alebo turistickom krúžku, zúčastňovať sa matematických príp. biblických olympiád, recitačných a zdravotníckych súťaží, pracovať v stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) a pod. (tu uvedený zoznam krúžkov je len orientačný a zvykne sa každý šk. rok meniť, aktuálny prehľad nájdete na podstránke "Krúžky"). Podľa potreby sú taktiež k dispozícii tri počítačové učebne s Internetom, stolnotenisový stôl, klavír alebo školská knižnica atď. Dôležité je však chcieť alebo prísť s dobrým nápadom (viac podrobností nájdete v sekcii "Fotoalbum" príp. "Šk. časopis").

x x x

Aby škola mohla lepšie plniť úlohy, ktoré jej vyplývajú z vytýčených cieľov, vznikla na jej podporu Nadácia pre pomoc SOŠ sv. Márie Goretti – neskôr pretransformovaná na Nadáciu Lúč nádeje (predtým Nadácia pre pomoc DOŠ Matky Terezy), ktorej činnosť bola zrejmá z jej názvu (ktorý sa postupne tiež menil, aby bol v súlade s názvom školy). Po čiastočnom naplnení jej hlavných („podporných“) cieľov spomínaná nadácia odovzdala (i z dôvodov legislatívno-organizačných) postupne štafetu Občianskemu združeniu KVAPKA pri SZŠ sv. Františka z Assisi a pri PaSA sv. Márie Goretti, ktorého úlohy prirodzeným vývinom a rozvojom školy sú smerované k podpore školy (vlastne oboch škôl - pozri názov) tam, kde je to aktuálne (napr. podpora a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstrávaní a modernizácií učebných pomôcok). Všetkým doterajším, ale i budúcim prispievateľom z celého srdca ĎAKUJEME!

x x x

V budove PaSA sv. Márie Goretti v Čadci, na Hornej ulici, sídli pod jednou strechou (a jedným riaditeľstvom) i Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi (jej skratka je SZŠ - v šk. roku 2008/2009 známa pod názvom Stredná odborná škola zdravotnícka sv. Františka z Assisi t.j. vtedy to bola SOŠZ). Už z názvu je zrejmé, o aký druh štúdia ide na tejto "sesterskej" resp. "príbuznej" katolíckej škole zriadenej o jeden rok neskôr (t. j. v roku 1992).

x x x

Budeme radi, ak nás navštívite častejšie - nielen touto formou cez Internet, ale aj osobne, aby bol Váš obraz o nás plnší. Okrem bežnej návštevy môžete využiť i deň otvorených dverí (zvyčajne na začiatku decembra) alebo burzu stredných škôl, ktorá sa koná každoročne v priestoroch Domu kultúry v Čadci. Konkrétne informácie o týchto či iných možnostiach môžete získať cez Kontakt alebo Kalendár (pozrieť hl. menu na web stránke).


  • PREZENTÁCIA ŠKOLY [PPSX - 10,8 MB], [PDF - 8,39 MB]

Novinky

Kontakt

  • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: 041/431 25 16
    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria