O škole

Profil školy

 

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti v Čadci

 zabezpečuje (v posledných rokoch) prípravu žiakov (zvyčajne po jednej až dvoch triedach v každom ročníku) v týchto študijných odboroch: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (kód odboru 7649 M, ide o denné 4-ročné štúdium s maturitou  pre absolventov základnej školy, št. odbor od šk. r. 2005/06, skratka odboru je UV), vychovávateľsko–opatrovateľská činnosť (4-ročné denné štúdium s maturitou, kód odboru 7646 M, skratka odboru VOČ). K uvedeným odborom v minulosti patrilo aj trojročné denné štúdium - odbor 7647 3 opatrovateľka. Podľa záujmu sme v minulosti otvá­rali i 2-ročné denné nadstavbové štúdium v odbore 6358 6 sociálne služby. Šlo o štúdium pre absolventky DOŠ (resp. SOŠ), ktoré bolo ukončené maturitnou skúškou. K spomínaným študijným odborom v posledných rokoch pribudol ešte ďalší študijný odbor s názvom sociálno-výchovný pracovník (4-ročné denné štúdium s maturitou, kód odboru 7518 7, skratka odboru SVP). Do roku 2008, pre absol­ventov pedagogických štud. odborov 7640 6 učiteľstvo pre materské školy, 7641 6 vychovávateľstvo, 7644 6 pedago­gická škola, 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, 7646 6 vychováva­teľsko–opatrovateľská činnosť sme v uplynulých rokoch realizovali  2-ročné špecializačné pomaturitné štúdium 7518 7 špeciálna pedagogika. Toto vyššie odborné štúdium bolo ukončené absolventskou skúškou. V posledných rokoch je možné podobnou formou študovať i vyššie uvedený št. odbor 7649 N t.j. učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Ide o 2-ročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium (jeho skratka je na rozdiel od denného štúdia UVD).

  Absolvent štúdiom na našej škole získava úplné odborné stredoškolské vzdelanie, čím sa cielene na vysokej kvalitatívnej úrovni pripravuje erudovane poskytovať služby nielen pre mládež, ale i celú populáciu s rôznym handicapom, pre starých a zdravotne oslabených občanov. Môže tak pracovať napr. vo všetkých typoch ústavov sociálnej starostlivosti (ÚSS) – starší názov, domovoch dôchodcov (DD) - v súčasnosti známe aj ako zariadenia pre seniorov a pod. Prax si žiada takúto sociálnu pracovníčku. Doka­zujú to i zmeny, ktoré vidíme nielen v zdravotníctve a v sociálnej sfére, ale v podstate všade okolo seba: v rodinách i mimo nich. Naša absolventka v študijnom odbore vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť tak vypĺňa medzeru chýbajúceho stredoškolského špeciálno-pedagogického a opatrovateľského kádra. Štúdium je teda chápané v nerozlučnej jednote výchovnej a opatrovateľskej činnosti a ako také je pre život neodmysliteľné.

Kvalitný absolvent s veľmi dobrými študijnými výsledkami (čiže ak získa napr. u nás úplné odborné stredoškolské vzdelanie) môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 

Oblasť vzdelávania je koncipovaná tak, aby študenti zvládli na požadovanej úrovni odborné poznatky, nevyhnutné pre získanie odbornej spôsobilosti. Tomu zodpovedá aj štruktúra učebných predmetov. Potrebné vedomosti a schopnosti (zručnosti) získavajú študenti nielen zo všeobecno-vzde­lávacích predmetov (podobne ako na iných stredných školách), ale najmä z odborných predmetov: pedagogika, psychológia, patopsychológia, biológia a starostlivosť o zdravie (v min. aj zdravoveda), vychovávateľsko–opatrovateľská činnosť resp. opatrovateľská činnosť (základy opatrovateľskej činnosti), špeciálna pedagogika, ale aj právna náuka alebo sociológia a samozrejme odborná prax.


Dôležité postavenie má skupina predmetov „s metodikou“: hudobná, telesná, pracovná a výtvarná výchova, v ktorých sa žiaci taktiež zdokonaľujú aj na praktických hodinách v niektorom zo zariadení na to určených (viď. ďalej).


Počas odbornej praxe si teoreticky a prakticky osvoja metodiky jednotlivých zložiek výchovy: pracovnej, výtvarnej, hudobno–pohybovej, literárno–dramatickej s aplikáciou na handicapovaných jedincov. Zavŕšením týchto zámerov je súvislá odb. prax v závere 3. a v prvej príp. druhej polovici 4. ročníka (v "učiteľskom" odbore už od druhého ročníka) – s náväznosťou na maturitnú skúšku z praktickej a teoretickej časti odbornej zložky.

 Okrem teoretického vyučovania sa vo veľkej miere využívajú cvičenia v odborných učebniach a už spomínaná prax v rôznych štátnych i neštátnych zariadeniach (DSS, domovy pre deti a dospelých alebo DD  - zariadeniach pre seniorov a pod.) patriacich či už pod pôsobnosť vyšších územných celkov, charity a pod.

Škola poskytuje i stravovanie v školskej jedálni (raňajky, obed, večere). Keďže má celoslovenskú pôsobnosť, je pri nej zriadený i  školský internát , v ktorom sa o ubytovaných žiakov v súčasnosti starajú 4 vychovávateľky. Z dôvodu zvýšenia kvality týchto poskytovaných služieb, ale aj stúpajúcich nárokov na našich absolventov,  sme nedávno  postavili v tesnej blízkosti pôvodnej budovy školy viacfunkčný objekt, ktorý slúži nielen ako telocvičňa a zhromažďovacia miestnosť, ale aj pre potreby už spomínaného internátu a školskej jedálne.


Záujemcovia sa v ško­le (i na internáte) môžu zapojiť do viacerých aktivít - napr. do práce v  speváckom  zbore  "Goretti" (ktorý v na prelome šk. rokov 2009/10 a 2010/11 vydal aj svoje prvé "cédečko" s názvom "Chvíle žitia..." - viď. Fotoalbum) v literárnom klube „Rosenie“, v redakcii školského časopisu - občasníka (a občas i mesačníka) „Správny smer“ resp. "Kvapka" (práca na počítačoch, ...),  v rozhlasovom krúžku, v športovom – volejbalovom alebo turistickom krúžku, zúčastňovať sa matematických príp. biblických olympiád, recitačných a zdravotníckych súťaží, pracovať v stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) a pod. (zoznam aktuálnych krúžkov nájdete na podstránke "Krúžky"). Podľa potreby sú taktiež k dispozícii tri počítačové učebne s Internetom, stolnotenisový stôl, klavír alebo školská knižnica atď. Dôležité je však chcieť alebo prísť s dobrým nápadom (viac podrobností postupne nájdete v sekcii "Fotoalbum" príp. "Časopis"  (zatiaľ  je to iba pracovný názov, túto podstránku zverejníme po jej spracovaní).

 

x x x

 Aby škola mohla lepšie plniť úlohy, ktoré jej vyplývajú z vytýčených cieľov, vznikla na jej podporu Nadácia pre pomoc SOŠ sv. Márie Goretti – neskôr pretransformovaná na Nadáciu Lúč nádeje (predtým Nadácia pre pomoc DOŠ Matky Terezy), ktorej činnosť bola zrejmá z jej názvu (ktorý sa postupne tiež menil, aby bol v súlade s názvom školy).  Po čiastočnom naplnení jej hlavných („podporných“) cieľov spomínaná nadácia odovzdala (i z dôvodov legislatívno-organizačných) postupne štafetu Občianskemu združeniu KVAPKA pri SZŠ sv. Františka z Assisi a pri PaSA sv. Márie Goretti, ktorého úlohy prirodzeným vývinom a rozvojom školy sú smerované k podpore školy (vlastne oboch škôl - viď. názov) tam, kde je to aktuálne (napr. podpora a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstrávaní a modernizácií učebných pomôcok). Všetkým doterajším, ale i budúcim prispievateľom z celého srdca ĎAKUJEME!


x x x


V budove SOŠ pg. sv. Márie Goretti v Čadci, na Hornej ulici, sídli pod jednou strechou (a jedným riaditeľstvom) i Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi.

x x x

 

Budeme radi, ak nás navštívite častejšie  - nielen touto formou – cez Internet, ale aj osobne. Okrem bežnej návštevy môžete využiť i deň otvorených dverí (zvyčajne na začiatku decembra) alebo burzu stredných škôl, ktorá sa koná každoročne v priestoroch Domu kultúry v Čadci. 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria