O škole

História školy

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti v Čadci vznikla v roku 1991 ako experiment - po zmene celospoločenských pomerov (tak ako väčšina novodobých cirkevných škôl). Z chronológie začiatkov školy vyberáme:

  • 28. 6. 1991 škola zriadená, menovaná riaditeľka: zriaďovaciu listinu vydal dňa 28. júna 1991 Biskupský úrad v Nitre pod číslom 1325/91. Ňou zriadil Dievčenskú odbornú školu Matky Terezy v Čadci, čo bol pôvodný názov školy. S tým istým dátumom menoval do funkcie prvej riaditeľky Mgr. Sr. Maristellu (Slávku) Klimovú z Kongregácie dcér sv. Františka z Assisi. V dodatku č. 1 k zriaďovacej listine bolo uvedené: „Vzdelávanie a výchova mládeže v kresťanskom duchu“ (Vymedzenie základnej činnosti - bod 5. Ide o Dodatok  č. 1 k Zriaďovacej listine Dievčenskej odbornej školy Matky Terezy v Čadci číslo 1325/91 zo dňa 28. júna 1991, Biskupský úrad v Nitre 1991, s. 2.). Predtým MŠ SR v Bratislave pod číslom 8804/1990-26 dňa 4. mája 1991 zaradilo Dievčenskú odbornú školu Matky Terezy v Čadci so študijným odborom 76-45-3 opatrovateľka do siete škôl. Učebný plán a osnovy pre tento trojročný študijný odbor denného štúdia pre žiačky ZŠ boli schválené MŠ SR v Bratislave dňa 19. júna 1990 pod číslom 4218/1990-21 s platnosťou od 1. septembra 1990. 

 

  • Študijný odbor opatrovateľka (bol ukončený záverečnou odbornou skúškou) sa úpravou základných pedagogických dokumentov vyprofiloval na 4-ročný študijný odbor opatrovateľská a vychováva­teľskú činnosť pridelením kódu 76-46-6, ktorý už bol ukončený maturitnou skúškou. Po úspeš­nom vyhodnotení experimentu a dopracovaním profilu absolventa dostáva názov odboru v roku 1996 súčasnú podobu t. j. vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť (pôvodný kód odboru bol 7646 6, novšie označenie je 7646 M). Bližší popis tohto i ďalších študijných odborov nájdete v časti "Št. odbory" resp. čiastočne aj na podstránke "Prijímacie pohovory - kritéria" (v súčasnosti je napr. obľúbeným št. odborom učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, pôvodný kód odboru bol donedávna 7649 6, ktorý ponúkame v dennej i diaľkovej forme, alebo št. odbor sociálno-výchovný pracovník).

 

Vznešený cieľ výchovy a aj zameranie služby v spoločnosti na výchovno – humanitnú činnosť boli obsiahnuté aj v pôvodnom názve školy v osobnosti doby, Matky Terezy. Avšak po niekoľkých ro­koch, na návrh Matky Terezy, prostredníctvom otca kardinála Jána Chrizostoma Korca, sa uskutočnila prvá zmena názvu školy na  Dievčenskú odbornú školu sv. Márie Goretti. Ďalšia nenechala na seba dlho čakať. 1. septembra 1998 sa zmenil názov na Strednú odbornú školu sv. Márie Goretti. Aj štu­dijný odbor dostal dnešnú podobu (7646 M vychovávateľsko–opatrovateľská činnosť). Týmto riešením sa otvorili škole dvere aktivizovať študijné odbory podľa potreby praxe. Tento študijný odbor bol zaradený medzi učiteľské a vychovávateľské smery a škola už má pedagogický smer. Svedčí o tom i súčasný názov školy - Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti v Čadci.

V budove SOŠ pg. sv. Márie Goretti v Čadci, na Hornej ulici, sídli pod jednou strechou i Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi.

Hneď na začiatku boli obe školy zasvätené Božskému Srdcu Ježišovmu  (pozri aj Uctievanie Božského Srdca resp. Prisľúbenia Božského Srdca Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ich symboly sú umiestnené v školskej kaplnke.


  • Prezentácia [wmv, PPS - 27,1 MB, PDF - 7,58 MB] z príležitosti 20. výr. založenia oboch škôl (1991/1992 - 2011/2012)

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria