Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Biológia BIO
Biológia a starostlivosť o zdravie BSZ
Dejepis DEJ
Dramatická výchova DRV
Ekológia EKO
Fyzika FYZ
Hra na hudobný nástroj HHN
Hudobná výchova s metodikou HVM
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KNB
Literárna a jazyková výchova s metodikou LJV
Matematika MAT
Metodika edukačných činností ECM
Metodika rozvíjania matematických predstáv MRM
Metodika telesnej a športovej výchovy MTV
Metódy sociálnej práce MSP
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborný anglický jazyk OAJ
Odborný nemecký jazyk ONJ
Opatrovateľská činnosť OPČ
Osobnostná výchova OSV
Patopsychológia PAT
Pedagogika PED
Práca s informáciami IFP
Pracovná výchova s metodikou PVM
Právna náuka PRN
Prax PXA
Prax (vrátane odbornej praxe) Prax
Psychológia PSY
Seminár z odbornej praxe SEM
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálna pedagogika SCG
Sociálno-právna ochrana SCR
Sociálno-psychologický výcvik SPV
Sociológia SOC
Špeciálna pedagogika ŠPP
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tvorivá dramatika TDA
Výtvarná a pracovná výchova s metodikou VVM
Výtvarná výchova s metodikou VYM

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria