Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Denné štúdium

Študijný odbor 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť je denné 4-ročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy. Absolvent št. odboru 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť je kvalifikovaný pre prácu so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti vo výchovnej a opatrovateľskej starostlivosti. Môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokej škole, a to predovšetkým v odboroch humanitného zamerania.

Učebný plán [PDF - 409,74 kB] pre tento študijný odbor.

Charakter profesií v danej oblasti súvisí so širokým rozhľadom absolventa, s jeho osobnostným rozvojom a so schopnosťou riešiť odborné problémy.

Absolvent odboru:

 • Je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi. Projektuje, organizuje a realizuje rôzne aktivity.
 • Odborne vplýva na všestranné formovanie osobnosti jedinca.
 • Je pripravený pracovať samostatne aj v tíme, je tolerantný, empatický, asertívny a správa sa prosociálne, jeho vystupovanie je kultivované.
 • Koná cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, v duchu vlastenectva, humanizmu a demokracie.
 • Je inovatívny a naklonený novým trendom a metódam v profesiách danej oblasti.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

  Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria