Sociálno-výchovný pracovník

Denné štúdium

Študijný odbor 7661 M sociálno–výchovný pracovník je denné 4-ročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy. Št. odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Absolvent študijného odboru 7661 M sociálno-výchovný pracovník je kvalifikovaný pre prácu so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v profesiách a pracovných pozíciách v sociálnych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti a vo verejnej správe.

Učebný plán [PDF - 353,69 kB] pre tento št. odbor.

Široký všeobecnovzdelávací základ, odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané počas štúdia, to všetko formuje absolventa pre jeho budúcu profesiu, ale aj v možnosti pokračovať v ďalšom vzdelávaní  na vysokých školách.

Absolvent odboru:

 • Aplikuje odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v konkrétnom prostredí profesie.
 • Koná cieľavedome, rozvážne, je pripravený sa i naďalej samostatne rozvíjať v danom odbore.
 • Je diskrétny, vie pracovať s informáciami a spracovať ich prostredníctvom IT.
 • Je empatický, tolerantný, trpezlivý a vytvára pozitívne prostredie.
 • Je flexibilný, iniciatívny, kreatívny a komunikačne zručný.
 

Náplňou práce absolventa je:

 • Sociálne služby v štátnych a neštátnych subjektoch.
 • Odborná spolupráca so zástupcami rôznych profesií, so sociálnymi zariadeniami, s orgánmi starostlivosti o deti a s organizáciami.
 • Prevencia sociálno-patologických javov a organizácia resocializačných aktivít.
 • Rozvíjanie sociálnych služieb.
 • Hľadanie alternatívnych riešení zabezpečovania styku klienta s inštitúciami a úradmi a spracovanie dokumentácie.
 • Starostlivosť o klientov s dôrazom na ich sebestačnosť, sebaúctu a na medziľudské vzťahy.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

  Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria